Услуги

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АТАНАСОВСКА обезбедува правни услуги од сите области на правото, по барање на своите клиенти, меѓу кои и:

ТРГОВСКО ПРАВО/ПРАВО НА ДРУШТВА
 • Правни извештаи за длабинска анализа на друштва
 • Општи консултации и совети во областите на работа на друштвото
 • Подготовка и проверка на сите видови договори и одлуки
 • Анализа на закони, измени и дополнувања на закони и прописи во врска со области кои се однесуваат на интересите на клиентите
 • Регистрации и поднесување на пријави во врска со основање и промени во друштва
 • Правна помош во врска со статусни промени во друштвата и корпоративното управување
 • Стечај и ликвидација на друштва
 • Осигурување и инвестициски фондови
 • Хартии од вредност
 • Градежништво
 • Јавни набавки
 • Застапеност на правни и физички лица пред судовите во Македонија пред нотари, медијатори, министерствата, општините и други органи
 • Други видови правни услуги
ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 • Застапување на клиенти за поднесување пријави за заштита на правото на интелектуална/индустриска сопственост, вклучувајќи: патент, индустриски дизајн, трговска марка (вклучувајќи колективна марка и сертификатна марка); и географски назив
 • Спроведување на постапки за изменување и дополнување на носителот на заштитата, стеснување на областите на заштита, одржување и продолжување на важењето на заштитата, пренесување на правата од индустриска сопственост, по барање од клиентот
 • Поднесување пријава за интелектуална сопственост во Р.Македонија и во други земји по барање на клиентот
 • Соработка со други овластени тела за решавање на спорови и прекршоци поврзани со правото на интелектуална сопственост
 • Изготвување на договори за лиценца и пренесување на пријавеното или заштитеното право од индустриска сопственост, како и изготвување на целосна документација од областа на интелектуалната сопственост
ГРАЃАНСКО ПРАВО
 • Имотно – правни односи
 • Купопродажба на недвижни и подвижни ствари
 • Семејно право и уредување на имотно – правни односи помеѓу брачни партнери
 • Наследно право, тестамент и водење на оставински постапки
 • Подготовка и проверка на сите видови договори
 • Анализа на закони, измени и дополнувања на закони и прописи во врска со области кои се однесуваат на интересите на клиентите
 • Застапување на правни и физички лица пред судовите во Република Македонија, пред нотари, медијатори, министерства, општини и други органи
 • Други видови правни услуги
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
 • Правно уредување на сите видови договорни односи
 • Подготовка и проверка на сите видови договори
 • Анализа на закони, измени и дополнувања на закони и прописи во врска со области кои се однесуваат на интересите на клиентите
 • Обезбедување на побарувања на клиентите со воспоставување на право на хипотека и рачен залог
 • Други видови правни услуги
ОСИГУРУВАЊЕ
 • Анализа на закони, измени и дополнувања на закони и прописи во врска со осигурување
 • Водење на преговори и постапки поврзани со Агенцијата за супервизија на осигурување
 • Склучување на полиси/осигурителни договори
 • Поднесување на барања за надомест на штета
 • Водење на сите видови постапки од областа на осигурувањето
ТРУДОВО ПРАВО
 • Човечки ресурси, работни односи и вработување
 • Анализа на закони, измени и дополнувања на закони и прописи од областа на трудовото право
 • Изготвување и проверка на договори и одлуки од областа на трудовото право
 • Застапување пред судовите во Република Македонија, пред нотари, медијатори, министерства, општини и други органи
 • Други правни услуги
УПРАВНО ПРАВО
 • Анализа на закони, измени и дополнувања на закони и прописи во врска со области кои се однесуваат на интересите на клиентите
 • Правни мислења и консултации во врска со конкретните прашања и проблеми на клиентите
 • Водење на сите видови управни постапки
ВОДЕЊЕ ПРЕГОВОРИ
 • Општи консултации и совети во врска со бараните области од страна на клиентите
 • Застапување на правни и физички лица пред трети лица и сите видови институции и водење на преговори во интерест на клиентите
 • Други видови правни услуги
За одговори на вашите прашања достапни сме 24/7 на:

или