Natasha Atanasovska

НОВ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

На 16.12.2020 година е донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (ЗБСП), кој стапи во сила на ден 26.12.2020 година. Имено, со овој Закон се врши бришење на мандатниот платен налог и воедно опцијата за впишување на поени во сообраќајната книшка, во случај на сторување на прекршок од …

НОВ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА Read More »

НАМАЛУВАЊЕ НА СУДСКА ТАКСА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Денеска 05.11.2020 година, стапи на сила Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, со кој се намалува судската такса за постапка поведена од физичките лица во случај на вредност на спорот во висина од повеќе од 300.000,оо денари, односно: во случај на поднесување на тужба, противтужба и предлог за повторување на постапка, …

НАМАЛУВАЊЕ НА СУДСКА ТАКСА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА Read More »

НОВА УРЕДБА за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено – економската криза од вирусот COVID- 19 за исплата на плата за месеците април и мај – 2020 година

На ден 28.04.2020 година стапи во сила новата Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, а на 01.05.2020 година стапи во сила и Уредбата со законска сила ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ …

НОВА УРЕДБА за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено – економската криза од вирусот COVID- 19 за исплата на плата за месеците април и мај – 2020 година Read More »

ЕКОНОМСКИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВСТВЕНО – ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19 ЗА МЕСЕЦИТЕ МАЈ И АПРИЛ 2020

1. MEРКА: Финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено – економската криза од вирусот COVID- 19 за исплата на плата за месеците април и мај – 2020 година Предмет на финансиска поддршка е исплатата на платите на работниците кај работодавачот-барател на финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 година, во износ најмногу до …

ЕКОНОМСКИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВСТВЕНО – ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19 ЗА МЕСЕЦИТЕ МАЈ И АПРИЛ 2020 Read More »

СЛУЧАИ ВО КОИ ПОСТОЈАТ ОБВРСКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ КАКО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕСЕЦИТЕ МАЈ И АПРИЛ 2020 СО МЕРКИТЕ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНО – ЕКОНОМСКАТА КРИЗА

1. МЕРКА: Финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено – економската криза од вирусот COVID- 19 за исплата на плата за месеците април и мај – 2020 година Работодавачите кои користеле финансиска поддршка за исплата на плати за вработените за месеците април и мај – 2020 година во одредени случаи се должни …

СЛУЧАИ ВО КОИ ПОСТОЈАТ ОБВРСКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ КАКО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕСЕЦИТЕ МАЈ И АПРИЛ 2020 СО МЕРКИТЕ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНО – ЕКОНОМСКАТА КРИЗА Read More »

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНOТ 21 СТАВ (1) ТОЧКА 4) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Во Службениот Весник на РСМ број 158/19 од 01.08.2019 година е објавено Автентично толкување на членот 21 став 1 точкa 4 од Законот за данокот на добивка, кој член се однесува за обврската за задржување на данок при исплата на приходи кон странските правни лица кои се наведени во овој член. Имено, одредбата на членот …

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНOТ 21 СТАВ (1) ТОЧКА 4) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА Read More »

ДОПОЛНУВАЊА И ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА

На 18.06.2019 година во Службен Весник на РСМ број 124/19 е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина. Со дополнувањето и измените на овој закон, се врши измена на член 2 од Законот и тоа на начин што се прецизира дека Законот за финансиска дисциплина нема да се применува на економските …

ДОПОЛНУВАЊА И ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА Read More »

НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

На ден 21.05.2019 година во Службен Весник на Република Северна Македонија број 98/19 е објавен Законот за практиканство, кој стапи на сила на ден 29.05.2019 година. Имено, во Законот за практиканство се предвидува можноста за вршење на практиканска работа на практикант кај работодавач, во ограничен временски период, со цел стекнување на практично и професионално искуство, …

НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА Read More »

ДОНЕСЕН И СТАПЕН ВО СИЛА ЗАКОНОТ ЗА ПРАКТИКАНСТВО

На ден 21.05.2019 година во Службен Весник на Република Северна Македонија број 98/19 е објавен Законот за практиканство, кој стапи на сила на ден 29.05.2019 година. Имено, во Законот за практиканство се предвидува можноста за вршење на практиканска работа на практикант кај работодавач, во ограничен временски период, со цел стекнување на практично и професионално искуство, …

ДОНЕСЕН И СТАПЕН ВО СИЛА ЗАКОНОТ ЗА ПРАКТИКАНСТВО Read More »

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК БРОЈ 96/19 од 17.05.2019 ГОДИНА

На ден 17.05.2019 година во Службен Весник на Република Северна Македонија број 96/19 е објавен новиот Закон за прекршоците, кој стапува на сила на ден 25.05.2019 година. Воедно, една од промените во новиот Закон за прекршоците е промената во оснос на намалувањето на висината на глобите за правните и физичките лица, како и начинот на …

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК БРОЈ 96/19 од 17.05.2019 ГОДИНА Read More »