Правни мислења и новости

На 16.12.2020 година е донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (ЗБСП), кој стапи во …

Денеска 05.11.2020 година, стапи на сила Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, со кој се намалува судската такса …

На ден 28.04.2020 година стапи во сила новата Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од …

1. MEРКА: Финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено – економската криза од вирусот COVID- 19 за исплата на плата за …

1. МЕРКА: Финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено – економската криза од вирусот COVID- 19 за исплата на …

Во Службениот Весник на РСМ број 158/19 од 01.08.2019 година е објавено Автентично толкување на членот 21 став 1 точкa 4 од …

На 18.06.2019 година во Службен Весник на РСМ број 124/19 е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина. …

На ден 21.05.2019 година во Службен Весник на Република Северна Македонија број 98/19 е објавен Законот за практиканство, кој стапи на сила …

На ден 21.05.2019 година во Службен Весник на Република Северна Македонија број 98/19 е објавен Законот за практиканство, кој стапи на сила …

На ден 17.05.2019 година во Службен Весник на Република Северна Македонија број 96/19 е објавен новиот Закон за прекршоците, кој стапува на …

Во Службениот Весник на Република Северна Македонија број 96/19 од 17.05.2019 година е објавено Автентично толкување на членот 14 став 3 точки …

Во Службениот Весник на Република Северна Македонија број 96/19 од 17.05.2019 година е објавено Автентично толкување на членот 25 став 1 точка …

На ден 04 декември 2018 година е донесена Одлуката за премин во втора етапа на спогодбата за Стабилизација и Асоцијација меѓу Република …

Со Законот за изменување на Законот за платниот промет објавен во „Службен Весник на РМ“ број 7/2019 од ден 14.01.2019 година, се …

Со Одлуката на Уставниот суд од 18.12.2018 година, објавена во „Службен Весник на РМ“ број 239/2018 на ден 25.12.2018 година, СЕ УКИНУВА член …

Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување е објавен во „Службен Весник на РМ“ број 247/2018 …

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” број 120/2018 од 29.06.2018 година), извршени се измени …

На ден 07.07.2018 година, стапи во сила Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, објавен во Службен Весник број …

Единствени ограничувања во Законот за трговските друштво на РМ за основање на трговско друштво, односно субјекти кои не може да основаат друштво …

Согласно Законот за облигационите односи (член 619 – член 648), договорот за дело е неформален (не е потребна посебна форма за негова …

Поимот градење македонското законодавство е дефиниран како изведување на претходни работи, изработка на проектна документација, вршење на подготвителни работи, изградба на нова …

Јавното – приватно партнерство во Република Македонија е регулирано со Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, а ваквото партнерство се воспоставува со …

Друштво со ограничена одговорност се основа со основна главнина од најмалку 5.000 ЕУР во денарска противвредност според среден курс на НБРМ на …

Градбите во Република Македонија се  категоризираат во градби од прва и градби од втора категорија; и во зависност од истото и различен …

Работна дозвола е документ врз основа на кој домашниот или странскиот работодавач склучува договор за вработување со странец, согласно со одредбите од …

Со дополнувањето на Законот за добивка, објавен во Службен весник на РМ број 190/2016 на ден 17.10.2016 година, Законот за данокот на …

Со измените на Законот за извршување и Законот за нотаријат, односно со новите закони за извршување и нотаријат објавени во Службен Весник …