Правни мислења и новости

Градбите во Република Македонија се  категоризираат во градби од прва и градби од втора категорија; и во зависност од истото и различен орган го издава одобрението за градење. Практично изведувањето на овие градби не може да започне без издавање на одобрение за градење, а градбите и деловите од градби изградени без одобрение за градење се …

РАБОТНА ДОЗВОЛА

Работна дозвола е документ врз основа на кој домашниот или странскиот работодавач склучува договор за вработување со странец, согласно со одредбите од Законот за вработување на странци. Работната дозвола може да се издаде за определен временски период до една година (Работна дозвола која се издава за определен временски период до една година е обновлив или …
Со дополнувањето на Законот за добивка, објавен во Службен весник на РМ број 190/2016 на ден 17.10.2016 година, Законот за данокот на добивка се дополнува со три нови члена 30-а, 30-б и 30-в. Имено, се чини дека дополнувањето на Законот за данокот на добивка е со цел нови даночни потикнувања на правните лица за зголемување …
Со измените на Законот за извршување и Законот за нотаријат, односно со новите закони за извршување и нотаријат објавени во Службен Весник на РМ број 72/2016 година на ден 12.04.2016 година, се зголемува учеството и се уредува задолжителноста на адвокатот во постапките за извршување и во постапките пред нотар. Имено, согласно новиот Законот за извршување: …